A última xornada do (S8) ten como protagonista especial a Zoe Beloff. Ademais de poder ver unha mostra dos seus traballos, a artista porá un peche á Mostra transportándonos a outra dimensión coa súa performance en 3D analóxico Claire and Don in Slumberland. Falamos con Zoe Beloff, que nos entreabre unha porta aos seus mundos imaxinarios.

La última jornada del (S8) tiene como protagonista especial a Zoe Beloff. Además de poder ver una muestra de sus trabajos, la artista pondrá un cierre a la Mostra transportándonos a otra dimensión con su performance en 3D analógico Claire and Don in Slumberland. Hablamos con Zoe Beloff, que nos entreabre una puerta a sus mundos imaginarios.

La última jornada del (S8) tiene como protagonista especial a Zoe Beloff. Además de poder ver una muestra de sus trabajos, la artista pondrá un cierre a la Mostra transportándonos a otra dimensión con su performance en 3D analógico Claire and Don in Slumberland. Hablamos con Zoe Beloff, que nos entreabre una puerta a sus mundos imaginarios.

A psicoloxía e o nacemento do cine
«O meu primeiro proxecto, a mediados dos 90, chamouse Beyond. Eran películas para internet, feitas cunha webcam. O que me interesaba nese momento, cando esa tecnoloxía era aínda incipiente, era explorar o que se podía aprender no cando os medios técnicos aínda están empezando, como a principios do século XX. Pór en paralelo como era a súa relación coa tecnoloxía coa nosa. Entón entrei en contacto con psicólogos e filósofos, xente que estudaba cousas como a consciencia, e empecei a investigar sobre o tema. O que me interesa non é tanto a psicoloxía, senón intentar transferir o inaprensible á realidade. Non creo que os soños póidanse materializar de xeito preciso coas imaxes, pero estou interesada nese proceso. A miña peza Charming Augustine, explora o que para min podería ser a base do cine. A dinámica da relación psiquiatra-paciente, e como fan pousar a esta muller ante a cámara para tratala pode ser unha das avenidas polas que o cine empezou a súa andaina, a base do melodrama. Reescribir os comezos do cine é algo importante no contexto desas películas. A película baseouse en fotografías e en casos médicos reais, do psiquiátrico de Salpetriere, que están rexistradas nun libro».

Freud no parque de atraccións
«Coney Island foi o primeiro parque de atraccións que houbo, que se describía como unha das marabillas do mundo. Cando Freud visitou América, leváronlle alí. Cando se cumpriron cen anos da súa visita, o director do museo de Coney Island propúxome facer unha exposición respecto diso. Entón empecei a imaxinar cal podería ser a pegada de Freud en Coney Island, e como facer visible o que pasou no subconsciente da xente logo da visita de Freud, e dei coa idea da Sociedade Psicoanalítica Amateur de Coney Island. Trataríase dunha sociedade formada por xente traballadora que non pode permitirse ir a psicanalista, pero queren gozar dos beneficios da psicanálise. A sociedade tería actividades. Unha delas é utilizar o cine amateur, que se usaba para tomar vistas das vacacións e cousas así, para representar os seus soños. Utilicei imaxes de películas amateur reais que fun atopando, o único que fixen foi engadirlles títulos para que parecesen soños. Os soños din máis da xente que moitas outras cousas. A sociedade tería encontros unha vez ao mes, conferencias. O seu director, Albert Glass, na súa vida diaria é deseñador de atraccións. Coney Island está dividido en varias partes, unha delas era Dreamland, que se queimou en 1911. Un dos proxectos de Glass durante os anos 20 era recontruirlo, en forma de parque de diversións freudiano. Para a exposición fixemos diagramas, e ata construímos unha maqueta con proxeccións do proxecto de Glass, unha serie de atraccións (consciente, subconsciente, etc) que virarían ao redor doutra que se chamaría Libido, representada por unha muller espida. As atraccións as percorre un tren chamado Train of thoughts. Pero a sociedade non puido colleitar o diñeiro para o parque, así que nos anos 30 Glass tivo outra idea para levar o pensamento de Freud ao pobo: crear un cómic respecto diso, cuxo protagonista chamado o Soñador. Tamén debuxei este cómic, que chegou a editarse, así como un libro de ensaios sobre o tema».

A torre de control do pensamento
!Fai anos, o meu marido e eu atopamos un lugar chamado Pleasure Beach, É un lugar de vacacións, na praia, que estaba completamente abandonado. As casas tiñan dentro os mobles e as cousas da xente aínda. Había, tamén unha torre de radio. O lugar fascinoume, e empecei a facer diapositivas en 3D. Empecei a imaxinarme o que podería pasar alí, e a intentar imaxinar as emisións da torre de radio, vindas do pasado. De modo que empecei a usar «found sound»(equivalente en son ao found footage), de dúas películas educativas: Unconscious motivation and Hipnotic behaviour. Son unhas películas nas que hai unha voz que hipnotiza á xente, realmente esperpénticas. Creei dúas personaxes, Claire e Don, e púxenos nesa paisaxe inspirada por Pleasure Beach. Son unhas personaxes patéticas, como de debuxos animados, que están na paisaxe pero ao mesmo tempo non se integran nel, non son realistas. Traballei en 3D para dar relieve ao mundo no que están os personaxes, no que os cambios mentais da voz das películas ven neles fisicamente. A performance é un reflexo de como a psicoloxía usouse para que a xente obedeza, e mantéñase no seu lugar sen saírse dos carrís preestablecidos».

O ceo na Terra. Zoe Beloff
Sesión 2. Dreamland
Hoxe ás 17:15 h. Sala (S)
Cinema performativo. Zoe Beloff
Performance 3D Claire and Don in Slumberland (Clausura)
Hoxe ás 22:00 h. Corredor (S)
Lugar: Antigo Cárcere

La psicología y el nacimiento del cine
«Mi primer proyecto, a mediados de los 90, se llamó Beyond. Eran películas para internet, hechas con una webcam. Lo que me interesaba en ese momento, cuando esa tecnología era aún incipiente, era explorar lo que se podía aprender en el cuando los medios técnicos aún están empezando, como a principios del siglo XX. Poner en paralelo cómo era su relación con la tecnología con la nuestra. Entonces entré en contacto con psicólogos y filósofos, gente que estudiaba cosas como la consciencia, y empecé a investigar sobre el tema. Lo que me interesa no es tanto la psicología, sino intentar transferir lo inaprensible a la realidad. No creo que los sueños se puedan materializar de manera precisa con las imágenes, pero estoy interesada en ese proceso. Mi pieza Charming Augustine, explora lo que para mí podría ser la base del cine. La dinámica de la relación psiquiatra-paciente, y cómo hacen posar a esta mujer ante la cámara para tratarla puede ser una de las avenidas por las que el cine empezó su andadura, la base del melodrama. Reescribir los comienzos del cine es algo importante en el contexto de esas películas. La película se basó en fotografías y en casos médicos reales, del psiquiátrico de Salpetriere, que están registradas en un libro».

Freud en el parque de atracciones
«Coney Island fue el primer parque de atracciones que hubo, que se describía como una de las maravillas del mundo. Cuando Freud visitó América, le llevaron allí. Cuando se cumplieron cien años de su visita, el director del museo de Coney Island me propuso hacer una exposición al respecto. Entonces empecé a imaginar cual podría haber sido la huella de Freud en Coney Island, y cómo hacer visible lo que pasó en el subconsciente de la gente después de la visita de Freud, y di con la idea de la Sociedad Psicoanalítica Amateur de Coney Island. Se trataría de una sociedad formada por gente trabajadora que no puede permitirse ir a psicoanalista, pero quieren disfrutar de los beneficios del psicoanálisis. La sociedad tendría actividades. Una de ellas es utilizar el cine amateur, que se usaba para tomar vistas de las vacaciones y cosas así, para representar sus sueños. Utilicé imágenes de películas amateur reales que he ido encontrando, lo único que hice fue añadirles títulos para que parecieran sueños. Los sueños dicen más de la gente que muchas otras cosas. La sociedad tendría encuentros una vez al mes, conferencias. Su director, Albert Glass, en su vida diaria es diseñador de atracciones. Coney Island está dividido en varias partes, una de ellas era Dreamland, que se quemó en 1911. Uno de los proyectos de Glass durante los años 20 era recontruirlo, en forma de parque de diversiones freudiano. Para la exposición hicimos diagramas, e incluso construimos una maqueta con proyecciones del proyecto de Glass, una serie de atracciones (consciente, subconsciente, etc) que girarían en torno a otra que se llamaría Libido, representada por una mujer desnuda. Las atracciones las recorre un tren llamado Train of thoughts. Pero la sociedad no pudo recolectar el dinero para el parque, así que en los años 30 Glass tuvo otra idea para llevar el pensamiento de Freud al pueblo: crear un cómic al respecto, cuyo protagonista se llama el Soñador. También dibujé este cómic, que llegó a editarse, así como un libro de ensayos sobre el tema».

La torre de control del pensamiento
«Hace años, mi marido y yo encontramos un lugar llamado Pleasure Beach, Es un lugar de vacaciones, en la playa, que estaba completamente abandonado. Las casas tenían dentro los muebles y las cosas de la gente aún. Había, también una torre de radio. El lugar me fascinó, y empecé a hacer diapositivas en 3D. Empecé a imaginarme lo que podría haber pasado allí, y a intentar imaginar las emisiones de la torre de radio, venidas del pasado. De modo que empecé a usar “found sound” (equivalente en sonido al found footage), de dos películas educativas: Unconscious motivation and Hipnotic behaviour. Son unas películas en las que hay una voz que hipnotiza a la gente, realmente esperpénticas. Creé dos personajes, Claire y Don, y los puse en ese paisaje inspirado por Pleasure Beach. Son unos personajes patéticos, como de dibujos animados, que están en el paisaje pero al mismo tiempo no se integran en él, no son realistas. Trabajé en 3D para dar relive al mundo en el que están los personajes, en el que los cambios mentales de la voz de las películas se ven en ellos físicamente. La performance es un reflejo de cómo la psicología se ha usado para que la gente obedezca, y se mantenga en su lugar sin salirse de los carriles preestablecidos».

El cielo en la Tierra. Zoe Beloff
Sesión 2. Dreamland
Domingo a las 17:15 h. Sala (S)
Cinema performativo. Zoe Beloff
Performance 3D Claire and Don in Slumberland (Clausura)
Domingo a las 22:00 h. Corredor (S)
Lugar: Antigua Cárcel

La psicología y el nacimiento del cine
«Mi primer proyecto, a mediados de los 90, se llamó Beyond. Eran películas para internet, hechas con una webcam. Lo que me interesaba en ese momento, cuando esa tecnología era aún incipiente, era explorar lo que se podía aprender en el cuando los medios técnicos aún están empezando, como a principios del siglo XX. Poner en paralelo cómo era su relación con la tecnología con la nuestra. Entonces entré en contacto con psicólogos y filósofos, gente que estudiaba cosas como la consciencia, y empecé a investigar sobre el tema. Lo que me interesa no es tanto la psicología, sino intentar transferir lo inaprensible a la realidad. No creo que los sueños se puedan materializar de manera precisa con las imágenes, pero estoy interesada en ese proceso. Mi pieza Charming Augustine, explora lo que para mí podría ser la base del cine. La dinámica de la relación psiquiatra-paciente, y cómo hacen posar a esta mujer ante la cámara para tratarla puede ser una de las avenidas por las que el cine empezó su andadura, la base del melodrama. Reescribir los comienzos del cine es algo importante en el contexto de esas películas. La película se basó en fotografías y en casos médicos reales, del psiquiátrico de Salpetriere, que están registradas en un libro».

Freud en el parque de atracciones
«Coney Island fue el primer parque de atracciones que hubo, que se describía como una de las maravillas del mundo. Cuando Freud visitó América, le llevaron allí. Cuando se cumplieron cien años de su visita, el director del museo de Coney Island me propuso hacer una exposición al respecto. Entonces empecé a imaginar cual podría haber sido la huella de Freud en Coney Island, y cómo hacer visible lo que pasó en el subconsciente de la gente después de la visita de Freud, y di con la idea de la Sociedad Psicoanalítica Amateur de Coney Island. Se trataría de una sociedad formada por gente trabajadora que no puede permitirse ir a psicoanalista, pero quieren disfrutar de los beneficios del psicoanálisis. La sociedad tendría actividades. Una de ellas es utilizar el cine amateur, que se usaba para tomar vistas de las vacaciones y cosas así, para representar sus sueños. Utilicé imágenes de películas amateur reales que he ido encontrando, lo único que hice fue añadirles títulos para que parecieran sueños. Los sueños dicen más de la gente que muchas otras cosas. La sociedad tendría encuentros una vez al mes, conferencias. Su director, Albert Glass, en su vida diaria es diseñador de atracciones. Coney Island está dividido en varias partes, una de ellas era Dreamland, que se quemó en 1911. Uno de los proyectos de Glass durante los años 20 era recontruirlo, en forma de parque de diversiones freudiano. Para la exposición hicimos diagramas, e incluso construimos una maqueta con proyecciones del proyecto de Glass, una serie de atracciones (consciente, subconsciente, etc) que girarían en torno a otra que se llamaría Libido, representada por una mujer desnuda. Las atracciones las recorre un tren llamado Train of thoughts. Pero la sociedad no pudo recolectar el dinero para el parque, así que en los años 30 Glass tuvo otra idea para llevar el pensamiento de Freud al pueblo: crear un cómic al respecto, cuyo protagonista se llama el Soñador. También dibujé este cómic, que llegó a editarse, así como un libro de ensayos sobre el tema».

La torre de control del pensamiento
«Hace años, mi marido y yo encontramos un lugar llamado Pleasure Beach, Es un lugar de vacaciones, en la playa, que estaba completamente abandonado. Las casas tenían dentro los muebles y las cosas de la gente aún. Había, también una torre de radio. El lugar me fascinó, y empecé a hacer diapositivas en 3D. Empecé a imaginarme lo que podría haber pasado allí, y a intentar imaginar las emisiones de la torre de radio, venidas del pasado. De modo que empecé a usar “found sound” (equivalente en sonido al found footage), de dos películas educativas:”Unconscious motivation” and “Hipnotic behaviour”. Son unas películas en las que hay una voz que hipnotiza a la gente, realmente esperpénticas. Creé dos personajes, Claire y Don, y los puse en ese paisaje inspirado por Pleasure Beach. Son unos personajes patéticos, como de dibujos animados, que están en el paisaje pero al mismo tiempo no se integran en él, no son realistas. Trabajé en 3D para dar relive al mundo en el que están los personajes, en el que los cambios mentales de la voz de las películas se ven en ellos físicamente. La performance es un reflejo de cómo la psicología se ha usado para que la gente obedezca, y se mantenga en su lugar sin salirse de los carriles preestablecidos».

El cielo en la Tierra. Zoe Beloff
Sesión 2. Dreamland
Domingo a las 17:15 h. Sala (S)
Cinema performativo. Zoe Beloff
Performance 3D Claire and Don in Slumberland (Clausura)
Domingo a las 22:00 h. Corredor (S)
Lugar: Antigua Cárcel