Nesta ocasión Andrés Duque (comisario da Sección Ópera Prima na primeira edición do (S8)), achéganos o primeiro video-autor da man de Amalgama de Iván Zulueta.

VIDEO: AMALGAMA, 1976, Super 8
AUTOR: IVÁN ZULUETA


Nos setenta a xente tomaba ácidos para ver o mundo dun xeito extraño; agora que o mundo é extraño, a xente toma prozac para velo normal. As drogas legais trocaron a nosa percepción do tempo: de Kairos a Cronos. Só a arte nos salva. O cine de Zulueta fálanos do tempo en potencia, atemporal e eterno. Como di Pedro P. no filme Arrebato: «O espello ábreme as súas portas para mostrarme… (pausa acompañada de esbirro) … o outro».
«O outro», é dicir, a elección non vergoñenta, non alienante que se complementa ao «un» e que  en función deste último representa o inclasificable, o condeable, o censurable. É o reverso da moeda que Zulueta atreveu a explorar con honestidade e ata as últimas consecuencias.

– Andrés Duque-

En esta ocasión Andrés Duque (comisario de la sección Ópera Prima en la primera edición del (S8)), nos acerca el primer video-autor de la mano de Amalgama de Iván Zulueta.

VIDEO: AMALGAMA, 1976, Super 8
AUTOR: IVÁN ZULUETA

En los sesenta la gente tomaba ácidos para ver el mundo extrañamente; ahora que el mundo es extraño, la gente toma prozac para verlo normal. Las drogas legales han cambiado nuestra percepción del tiempo: de Kairos a Cronos. Sólo el arte nos salva. El cine de Zulueta nos habla del tiempo en potencia, atemporal y eterno. Como dice Pedro P. en el filme Arrebato: «El espejo me abre sus puertas para mostrarme… (pausa acompañada de estornudo) … lo otro».
«Lo otro», es decir, la elección no vergonzosa, no alienante que se complementa a «lo uno» y que  en función de este último representa lo inclasificable, lo condenable, lo censurable. Es el reverso de la moneda que Zulueta se atrevió a explorar con honestidad y hasta las últimas consecuencias.

– Andrés Duque –

On this  occasion, Andrés Duque (programmer of Opera Prima for (S8), points out the creative relation between drugs-use and filmmaking in the cinema of Iván Zulueta.

VIDEO: AMALGAMA, 1976, Super 8
AUTHOR: IVÁN ZULUETA

 

In the 60’s people took acids to make the world weird; now the world is weird, and people takes Prozac to make it normal. Legal drugs are there to change our perception of time, from Kairos to Cronos. Zulueta’s films work the other way around to show us potential time, timeless and eternal. As Pedro P. states in the film Arrebato: “The mirror opens its doors to show me… (pause accompanied by a sneeze) … the other.”
“The other”, i. e., is like the shameless and not alienating decision that complements with “the one” and whose function is to oppose the latter representing the unclassifiable, the reprehensible, the censurable. It is this other side of the coin that Zulueta dared to explore with honesty and untill it’s ultimate consequences.

– Andrés Duque –