·Vostede está aquí·

Nesta segunda entrega do noso Atlas Ilustrado da Periferia, veremos como a periferia non só pode estar nas marxes, senón que tamén poden acharse nos subterráneos, no mundo flotante da rede ou, ata, nunha salchicha. Seguimos trazando as liñas do noso mapa.


·Usted está aquí·

En esta segunda entrega de nuestro Atlas Ilustrado de la Periferia, veremos cómo la periferia no sólo puede estar en los márgenes, sino que también pueden hallarse en los subterráneos, en el mundo flotante de la red o, incluso, en una salchicha. Seguimos trazando las líneas de nuestro mapa.

·You are here·

In this second stage of our Ilustrated Atlas of the Periphery, we will see how periphery lies not only on the borders but that it can also be found in the underground, in the floating world of the internet, or even in a sausage. We go on drawing the lines of our map.A toupeira, por Alberte Pagán

Desde a periféria xeográfica. Sempre pensei que esta casa desde a que escrevo, nesta pequena aldeia do Barbança, era o centro do mundo, do meu mundo. Às vezes as periférias venhem impostas. Onde está o centro, por certo? Noutros séculos, noutras artes, era Paris, e tempos despois New York. Havia que estar ali se se aspirava a entrar na história (e/ou o mercado) da pintura. E no cinema? Se confundimos arte com indústria, como teimam alguns, o centro haveria que situá-lo em Mumbai, quiçá. Se nom, o centro está aquí, no Barbança, ou em Tánger, ou no cárcere da Corunha estes dias. Cinema periférico, excéntrico, alternativo: demasiadas marcas para o que nom deveria ter apelido.

Prefiro ser umha toupeira (periférica, de acordo) que esburaca nos impolutos céspedes das urbanizaçons, porque por muito que a relva tape a terra, a terra é de todos, de todas. Prefiro umha arte subterránea, clandestina, que mine as formas e as formalidades que damos por válidas sem pararmo-nos a pensá-las, a questioná-las; umha injecçom hipodérmica que chegue às profundidades dos nossos corpos e das nossas conciências; uns lugares e uns modelos de exibiçom desde os que luitar contra a codícia capitalista que todo o suja (o dinheiro é o excremento do diabo); e uns modos de criaçom independentes, livres, alternativos, que nos permitam a possibilidade do discurso, porque é o discurso, o direito a falar, o que é realmente subversivo: a fala é um acto político. Tanto na minha aldeia como em Washington.

Alberte Pagán é un cineasta e escritor cinematográfico galego. Publicou varios libros e artículos e comisariou exposiciós sobre cine experimental. Foi comisario da sección O cinema de Eugenio Granell do (S8), na primera edición de esta Mostra de Cine Periférico.

As afinidades electivas, por Elena Oroz

Expor que significa (ou ata que pode chegar a significar) a periferia implica, en primeiro lugar, asumir que existe un centro que, en termos metafóricos, case sempre funcionou como un punto centrífugo que non só expulsa o que non cabe no seu seo senón que tamén o invisibiliza. Se trasladamos esta dualidade ao terreo cinematográfico, seguramente poderiamos inferir outra serie de binarismos que tradicionalmente se usaron para delimitar senllos terreos de xogo: comercial / independente; industrial / amateur; popular / de arte e ensaio; de xénero / de autor. E outro máis, ficción / non ficción (e aquí incluiría documental e experimental, posto que non sabería dicir cal destas dúas categorías funciona ou funcionou como periferia da periferia).

Está claro que, neste momento, estas divisións nin son tan claras, nin tan ríxidas, nin tan produtivas. Nin tampouco as únicas. Ademais, as categorías enumeradas a miúdo se superponen creando espazos difusos e zonas intermedias. En definitiva, á hora de abordar o audiovisual contemporáneo non podemos falar dun único centro, senón de diferentes puntos de forza, cada un dos cales xera a súa propia periferia e as súas propias relacións de desigualdade e indiferenza co que lle é alleo: xa sexa o formato, o xénero cinematográfico, o país de produción ou o sexo do director ou directora.

No entanto, se houbo un elemento crave que se erixiu como centro hexemónico este foi a sala cinematográfica. E non só porque durante moito tempo sexa o espazo de exhibición lexítimo (previo pago dunha entrada, está claro), senón porque o resto de elementos configuráronse ao seu servizo: desde os organismos estatais ata os medios de comunicación. Se a sala xa exercía unha primeira criba (por formato, quedando fose o 16mm ou o vídeo, e por duración da obra, por pór dous exemplos), o resto do aparello encargábase do resto: a prensa e a crítica especializada só prestaban atención ás estreas cinematográficas, as axudas estaban destinadas a obras que se realizasen ou exhibisen en 35mm ou a posteriori segundo os seus resultados en despacho de billetes, os festivais funcionaban como escaparate?. Ata o cualificativo de ?cineasta? só o obtiña aquel ou aquela que realizase (¡por fin! segundo moitos) unha longametraxe (sobra dicir que de ficción), a pesar de que tivese ás súas costas un bo puñado de curtos.

Con todo, fai tempo que, polo menos, a nosa experiencia como espectadores e espectadoras deixou de corresponder a este modelo piramidal e xerárquico. Non só porque o noso acceso ás imaxes en movemento realícese cada vez menos nunha sala perfectamente acondicionada para iso á que accedemos previo paso por despacho de billetes, senón que se produce en YouTube, en plataformas en liña como The Auteurs, nas webs dos creadores ou de diversas institucións, a través de descárgaa vía rapidshare ou da compra de DVDs importados. E, por suposto, en festivais e mostras como (S8) que xa non podemos considerar a antesala, senón directamente a sala (e algo máis) de boa parte da produción audiovisual máis estimulante. Así, o que me parece máis interesante do panorama actual é como de forma parella á multiplicación dos foros de recepción produciuse a disolución do canon e da autoridade que o ditaba. A comunicación xa non se produce de forma vertical e unidireccional (do crítico ao lector) senón que funciona como unha rede mediante un ‘sistema de favoritos’: a través dunha revista canadense, dun foro especializado en cine experimental, dun blog arxentino, de facebook e as recomendacións ou clips que alí colgan os nosos amigos, ou dunha retrospectiva a un determinado autor nun festival americano, por exemplo, é como se van articulando hoxe os nosos particulares itinerarios cinematográficos. Un sistema de afinidades que xa non é local (o clásico na fala da xente), senón global. E este mesmo espírito é o intentei manter como crítica amateur, apuntando o vídeo dun amigo que me parece fundamental, pedindo a un director americano un filme que me recomendado un programador, escribindo sobre unha autora independente só porque me emociona descubrila e pensei que alguén neste país debería facelo.

Creo que a periferia xa non existe como a entendiamos, porque tampouco hai un centro claro. E que é este sistema de redes e de afinidades o que, os que algunha vez sentímonos periféricos, debemos potenciar e reforzar. Non se trata só de constituír un espazo de resistencia, senón de construír un que sexa habitable.

PS. Xusto logo de escribir este texto, entrei en Facebook e grazas a un amigo cheguei á última peza que realizou Marcel Hanoun cunha pequena cámara doméstica e que está aloxada na web da Cinemateca Francesa. Chámase L’Age de Bronze.
Elena Oroz es productora, guionista, docente e crítica principalmente na revista  Blogs&Docs que co-dirixe con M. Martí Freixas. Colaborou na primera edición del (S8) na organización do  Observatorio.

La periferia, por David Domingo

original aportación de david domingo sobre la periféria
 
La topera, por Alberte Pagán

Desde la periferia geográfica. Siempre pensé que esta casa desde la que escribo, en esta pequeña aldea del Barbanza, era el centro del mundo, de mi mundo. A veces las periferias vienen impuestas. Dónde está el centro, por cierto? En otros siglos, en otras artes, era Paris, y tiempos después New York. Había que estar allí si se aspiraba a entrar en la historia (y/o en el mercado) de la pintura. Y en el cine? Si confundimos arte con industria, como se obcecan algunos, el centro habría que situarlo en Mumbai, quizá. Si no, el centro está aquí, en el Barbanza, o en Tánger, o en la cárcel de A Coruña estos dias. Cinema periférico, excéntrico, alternativo: demasiadas marcas para lo que no debería tener apellido.

Prefiero ser una topera (periférica, de acuerdo) que agujerea los impolutos céspedes de las urbanizaciones, porque por mucho que la hierba tape la tierra, la tierra es de todos, de todas. Prefiero un arte subterráneo, clandestino, que mine las formas y las formalidades que damos por válidas sin pararnos a pensarlas, a cuestionarlas; una inyección hipodérmica que llegue a las profundidades de nuestros cuerpos y de nuestras conciencias; unos lugares y unos modelos de exibición desde los que luchar contra la codícia capitalista que todo lo ensucia (el dinero es el excremento del diablo); y unos modos de creación independientes, libres, alternativos, que nos permitan la posibilidad de discurso, porque es el discurso, el direcho al habla, lo que es realmente subversivo: el habla es un acto político. Tanto en mi aldea como en Washington.

Alberte Pagán es un cineasta y escritor cinematográfico gallego. Ha publicado varios libros y artículos y ha comisariado exposiciones sobre cine experimental. Fue comisario de la sección  El cine de Eugenio Granell del (S8), en la primera edición de esta Mostra de Cine Periférico.

Las afinidades electivas, por Elena Oroz

Plantear qué significa (o incluso qué puede llegar a significar) la periferia implica, en primer lugar, asumir que existe un centro que, en términos metafóricos, casi siempre ha funcionado como un punto centrífugo que no sólo expulsa lo que no cabe en su seno sino que también lo invisibiliza. Si trasladamos esta dualidad al terreno cinematográfico, seguramente podríamos inferir otra serie de binarismos que tradicionalmente se han usado para delimitar sendos terrenos de juego: comercial / independiente; industrial / amateur; popular / de arte y ensayo; de género / de autor. Y otro más, ficción / no ficción (y aquí incluiría documental y experimental, puesto que no sabría decir cual de estas dos categorías funciona o ha funcionado como periferia de la periferia).

Está claro que, hoy por hoy, estas divisiones ni son tan claras, ni tan rígidas, ni tan productivas. Ni tampoco las únicas. Además, las categorías enumeradas a menudo se superponen creando espacios difusos y zonas intermedias. En definitiva, a la hora de abordar el audiovisual contemporáneo no podemos hablar de un único centro, sino de diferentes puntos de fuerza, cada uno de los cuales genera su propia periferia y sus propias relaciones de desigualdad e indiferencia con lo que le es ajeno: ya sea el formato, el género cinematográfico, el país de producción o el sexo del director o directora…

No obstante, si ha habido un elemento clave que se ha erigido como centro hegemónico Èste ha sido la sala cinematográfica. Y no sólo porque durante mucho tiempo haya sido el espacio de exhibición legítimo (previo pago de una entrada, claro está), sino porque el resto de elementos se han configurado a su servicio: desde los organismos estatales hasta los medios de comunicación. Si la sala ya ejercía una primera criba (por formato, quedando fuera el 16mm o el vídeo, y por duración de la obra, por poner dos ejemplos), el resto del aparato se encargaba del resto: la prensa y la crítica especializada sólo prestaban atención a los estrenos cinematográficos, las ayudas estaban destinadas a obras que se realizaran o exhibieran en 35mm o a posteriori según sus resultados en taquilla, los festivales funcionaban como escaparate…. Incluso el calificativo de “cineasta” sólo lo obtenía aquél o aquella que hubiera realizado (¡por fin! según muchos) un largometraje (sobra decir que de ficción), a pesar de que tuviera a sus espaldas un buen puñado de cortos.

Sin embargo, hace tiempo que, al menos, nuestra experiencia como espectadores y espectadoras ha dejado de corresponder a este modelo piramidal y jerárquico. No sólo porque nuestro acceso a las imágenes en movimiento se realice cada vez menos en una sala perfectamente acondicionada para ello a la que accedemos previo paso por taquilla, sino que se produce en  YouTube, en plataformas on line como The Auteurs, en las webs de los creadores o de diversas instituciones, a través de la descarga vía rapidshare o de la compra de DVDs importados. Y, por supuesto, en festivales y muestras como (S8) que ya no podemos considerar la antesala, sino directamente la sala (y algo más) de buena parte de la producción audiovisual más estimulante. Así, lo que me parece más interesante del panorama actual es cómo de forma pareja a la multiplicación de los foros de recepción se ha producido la disolución del canon y de la autoridad que lo dictaba. La comunicación ya no se produce de forma vertical y unidireccional (del crítico al lector) sino que funciona como una red mediante un “sistema de favoritos”: a través de una revista canadiense, de un foro especializado en cine experimental, de un blog argentino, de facebook y las recomendaciones o clips que allí cuelgan nuestros amigos, o de una retrospectiva a un determinado autor en un festival americano, por ejemplo, es como se van articulando hoy nuestros particulares itinerarios cinematográficos. Un sistema de afinidades que ya no es local (el clásico de boca en boca), sino global. Y este mismo espíritu es el he intentado mantener como crítica amateur, reseñando el video de un amigo que me parece fundamental, pidiendo a un director americano un filme que me recomendado un programador, escribiendo sobre una autora independiente sólo porque me emociona descubrirla y pensé que alguien en este país debería hacerlo.

Creo que la periferia ya no existe como la entendíamos, porque tampoco hay un centro claro. Y que es este sistema de redes y de afinidades el que, los que alguna vez nos hemos sentido periféricos, debemos potenciar y reforzar. No se trata sólo de constituir un espacio de resistencia, sino de construir uno que sea habitable.

PS. Justo después de escribir este texto, he entrado en Facebook y gracias a un amigo he llegado a la última pieza que ha realizado Marcel Hanoun con una pequeña cámara doméstica y que está alojada en la web de la Cinemateca Francesa. Se llama L’Age de Bronze.

Elena Oroz es productora, guionista, docente y crítica principalmente en la revista  Blogs&Docs que co-dirige con M. Martí Freixas. Colaboró en la primera edición del (S8) en la organización del  Observatorio.

La periferia, por David Domingo

original aportación de david domingo sobre la periféria
The mole, by Alberte Pagán

From the geographic periphery. I always thought that this house, where I use to write, in this little village of peripheries come imposed. Where is the centre, by the way? In other times, in different arts, it was Paris, and then New York. You should be there if you aspired to go down in history (and art market too) of painting. And what about the cinema? If we mistake art for industry, as someone blind does, the centre should be situated in Mumbai, maybe. If not, the centre is here, in Barbanza, Tanger or in A Coruña´s jail these days. Peripheric cinema, excentric, alternative: to much names for something that should not have one.

Barbanza, was the centre of the world, my world. Sometimes I prefer to be a mole (ok, peripheral) that makes wholes in the perfect grass of developments, because although grass covers the land, the land belongs to everybody.

 

I prefer underground, clandestine art that destroys the shapes and formalities that we accept just without thinking, without asking ourselves: a hypodermic shot that goes into our bodies and our conscience; places and exhibition models from where you can fight against capitalistic greed that make all so dirty (money is devil´s excrement); and some ways of independent, free, alternative creation that allows us a possibility of discourse. Discourse is a right of speech which is really subversive: speech is a political act. As much in my village as in Washington.

Alberte Pagán is a galician filmmaker and screenwriter. He has published several articles and books, he has also organized exhibitions about experimental cinema. He was the curator of Eugenio Granell´s cinema section in the first edition of our festival.

Elective affinities by Elena Oroz

To explain what periphery means (or even what it may mean) involves, first of all, to assume there is some kind of centre that, in metaphoric terms, it almost always,worked as a centrifugal point which not only pushes out what doesn´t fit in the center but always makes it invisible. If we take this duality to the field of cinema, certainly we could deduce another set of binaries that have been traditionally used to define two separate playgrounds: commercial / independent; industrial / amateur; popular / arthouse; genre /author. And one more, fiction / no fiction (including documental and experimental cinema because I woudn´t know which of those two categories work or has worked as a periphery of peripheries).

Clearly, nowadays, those divisions are neither so clear or so strict or so productive. Not even unique. Besides, these categories often overlap creating confusing spaces intermediate zones. In short, dealing with contemporary audiovisual we can not talk about an unique center but we should talk about different strong points, and these points create their own periphery and their own relation of inequality and indifference to strange things: not only with format but also with cinematographic genre, production´s country or director´s sex…

However, there was a key element that set itself up as hegemonic center. It was the movie theatre. And not only because for a long time it was the place used for the legitimate exhibition (if you paid for the ticket, of course), but also because other elements were configurated for its service: from state organizations to mass media. If movie theatre was the first handicap (by format, where you can not see 16mm or video films; or by film´s length, if we want to show only two examples), the machinery of cinema put more difficulties: press and critics only paid attention to premieres, financial support were only for 35mm films, or after their cash -flow results, festivals worked only to be a showcase… Even the label “film director” was only obtained for those who had completed (At last!Some of them said) a feature-film (needless to say only fiction films), even though they already had made a bunch of short movies..

However, at least our experience as viewers no longer corresponds to pyramidal and hierarchical model. Not only because our access to cinema is less and less linked to a perfectly equipped movie theatres where we have to pay to entry, but also because some films are produced in YouTube, in websites like The Auteurs, or you can see them in the creator´s or institution´s web page, through the rapidshare download, or even after buying some pirate DVD´s. And, of course, in festivals and exhibitions such as (S8) that we already can´t name as a waiting room, but directly the movie theatre (and something more) full of much more stimulating audiovisual production. So, what I find most interesting nowadays is how at the same time forums were multiplying but it happened a big dissolution between the canon and the authority which dictated it. Communication no longer occurs in a vertical and unidirectional way (from critic to reader) but operates as a network using a «favorite system»; through a Canadian magazine, or a forum of experimental cinema, or an Argentinian blog, or facebook and recommendations or clips that hang our friends there, or a retrospective of a particular author in an American festival, for example, is how they articulate our particular itineraries cinematographic today. Affinity system is no longer local (the classic from mouth to mouth), but global. I have tried to maintain this spirit as an amateur critic, reviewing a video of a friend that seems fundamental to me, asking an American director to make a film that a programmer recommended me, writing about a freelance writer just because I’m excited to know her and I thought someone in this country should do.

I think that periphery is no more as we understood, because there is no clear center. And that is this system of networks and affinities which, who ever we felt peripherals, we must enhance and strengthen. It is not just to establish a space of resistance, but to build one that is livable.

PS. Just after writing this piece, I entered into Facebook and through a friend I’ve come to the last piece of Marcel Hanoun that he made with a tiny home camera and it is hosted on the website of the French Cinematheque. It is called L’Age de Bronze.
Elena Oroz is a producer, writer, teacher and critic in the magazine mainly Blogs &Docs who co-directs with M. Martí Freixas. Collaborated in the first edition of (S8) in the organization of the Centre.

La periferia, por David Domingo

original aportación de david domingo sobre la periféria