Enrique e Natalia Piñuel rexentan Playtime Audiovisuais: unha plataforma multitarea cuxa labor é, nas súas propias palabras, «que todo o que mereza ser visto se vexa». Unha labor que, no seu caso, levoulles desde a distribuír e comisariar mostras, ata a producir nunha vital labor no campo do audiovisual. Natalia Piñuel fálanos sobre a selección ao redor da música e o Super 8 que crearon para a sección «Super 8 Contemporáneo» do (S8).
Enrique y Natalia Piñuel regentan Playtime Audiovisuales: una plataforma multitarea cuya labor es, en sus propias palabras, «que todo lo que merezca ser visto se vea». Un cometido que, en su caso, les ha llevado desde a distribuir y comisariar muestras, hasta a producir en una vital labor en el campo del audiovisual. Natalia Piñuel nos habla sobre la selección en torno a la música y el Super 8 que han creado para la sección «Super 8 Contemporáneo» del (S8).
Enrique y Natalia Piñuel regentan Playtime Audiovisuales: una plataforma multitarea cuya labor es, en sus propias palabras, «que todo lo que merezca ser visto se vea». Un cometido que, en su caso, les ha llevado desde a distribuir y comisariar muestras, hasta a producir en una vital labor en el campo del audiovisual. Natalia Piñuel nos habla sobre la selección en torno a la música y el Super 8 que han creado para la sección «Super 8 Contemporáneo» del (S8).
Que se atopará quen vaia ver a mostra que habedes comisariado?
Para a mostra preparamos un ciclo, que pon en relación ao cine máis experimental e periférico coa música, así o público asistente atoparase un triplo programa, que baixo o título «Imaxes rodadas, películas roubadas e son panayonqui»  inclúe unha selección de 13 videoclips, doutros tantos autores, rodados en Super 8 e de recente produción. Doutra banda, unha suxestiva compilación de cine reciclado e música e, como colofón, o live show dos incribles Dúo Cobra que tras o seu paso no Primavera Sound, presentarán en exclusiva o espectáculo «Papel Médium» con multiproxeccións en Super 8.
Cal diriades que é a tendencia ou o maior campo de interese nisto da relación entre película, música e apropiación?
Nos últimos anos, está a haber un auxe no traballo con material apropiado, en diferentes campos do audiovisual. A relación apropiación e música está, por unha banda, moi presente dentro do campo do videoclip, principalmente, para grupos de corte independente. Doutra banda tamén hai un nutrido grupo de autores, que traballan dentro do cine experimental e o cine performativo, que traballan esa relación entre apropiación e música.
Como distribuidores/produtores/comisarios, vedes un especial auxe do videoclip en Super 8 estes anos? Se é así, cal credes que é o motivo?
Si, existe unha tendencia cara a recuperar todos os formatos analóxicos. Tras os primeiros anos do boom do dixital, nos que parecía que xa non habería volta atrás, cada vez son máis os autores que buscan recuperar estes formatos. Xa non só por unha cuestión estética propia do soporte cinematográfico, senón pola necesidade tamén de volver ás orixes, a un cine máis «primitivo» no que sexa un o que manexa a ferramenta e non esa sensación que ás veces dan as cámaras de alta tecnoloxía de ser elas as que manexan a un, con tantas configuracións preestablecidas e facilidades de gravación. O Super 8 sempre deu lugar á experimentación visual polo que se adecúa ás inquietudes dos artistas.
Que lugar ocupa o Super 8 neste mundo de hoxe, no que o dixital pono todo tan fácil?
Está claro que a día de hoxe, as facilidades que ofrece o mundo dixital, gañáronlle a partida ao Super 8, no ámbito do doméstico. Con todo, dentro do mundo cinematográfico, está recuperando posicións, grazas entre outros, a novos cineastas, que ven no Super 8, unha forma moi atractiva de achegarse ao propio soporte cinematográfico. Cremos na convivencia de todos os formatos e soportes. Nada ten por que desapararecer senón que temos todos: autores / produtores / distribuidores que ser capaces de lograr a sintonía adecuada, para que cada historia atope o formato máis idóneo de expresión e o resultado poida exhibirse e chegar nas mellores condicións.
Como é o cine de apropiación a día de hoxe, coa superabudancia de material «apropiable»?
O cine de apropiación está vivindo un dos seus mellores momentos. Nos últimos anos, grazas aos procesos de dixitalización de imaxes e á facilidade para compartir datos, que nos proporciona internet, temos acceso a un material que ata a data era inimaxinable. Isto enriqueceu, notablemente, a capacidade de actuación dos artistas audiovisuais, que se nutren de imaxes de arquivo, para os seus traballos. Historicamente, o material de arquivo utilizábase ben para ilustrar documentais de carácter histórico ou biográfico ou ben dentro do cine máis experimental e de vangarda, con todo, grazas ao auxe que está vivindo na actualidade o cine de apropiación, traspasáronse estas fronteiras e cada vez son máis os autores que desenvolven esta práctica, introducíndose ademais nos campos do videoclip, o videoarte ou ata a propia publicidade.
¿Qué se encontrará quien vaya a ver la muestra que habéis comisariado?
Para la muestra hemos preparado un ciclo, que pone en relación al cine más experimental y periférico con la música, así el público asistente se encontrará un triple programa, que bajo el título  “Imágenes rodadas, películas robadas y sonido panayonqui”  incluye una selección de 13 videoclips, de otros tantos autores, rodados en Super 8 y de reciente producción. Por otro lado, una sugerente compilación de cine reciclado y música y, como colofón, el live show de los increíbles Dúo Cobra que tras su paso en el Primavera Sound, presentarán en exclusiva el espectáculo “Papel Médium”con multiproyecciones en Super 8.
¿Cuál diríais que es la tendencia o el mayor campo de interés en esto de la relación entre película, música y apropiación?
En los últimos años, está habiendo un auge en el trabajo con material apropiado, en diferentes campos del audiovisual. La relación apropiación y música está, por un lado, muy presente dentro del campo del videoclip, principalmente, para grupos de corte independiente. Por otro lado también hay un nutrido grupo de autores, que trabajan dentro del cine experimental y el cine performativo, que trabajan esa relación entre apropiación y música.
Como distribuidores/productores/comisarios, ¿veis un especial auge del videoclip en Super 8 estos años?.Si es así, ¿cuál creéis que es el motivo?
 Sí, existe una tendencia hacia recuperar todos los formatos analógicos. Tras los primeros años del boom del digital, en los que parecía que ya no habría vuelta atrás, cada vez son más los autores que buscan recuperar estos formatos. Ya no sólo por una cuestión estética propia del soporte cinematográfico, sino por la necesidad también de volver a los orígenes, a un cine más “primitivo” en el que sea uno el que maneja la herramienta y no esa sensación que a veces dan las cámaras de alta tecnología de ser ellas las que manejan a uno, con tantas configuraciones preestablecidas y facilidades de grabación. El Super 8 siempre ha dado lugar a la experimentación visual por lo que se adecua a las inquietudes de los artistas.
¿Qué lugar ocupa el Super 8 en este mundo de hoy, en el que el digital lo pone todo tan fácil?
Claro está que a día de hoy, las facilidades que ofrece el mundo digital, le han ganado la partida al Super 8, en el ámbito de lo doméstico. Sin embargo, dentro del mundo cinematográfico, está recuperando posiciones, gracias entre otros, a nuevos cineastas, que ven en el Super 8, una forma muy atractiva de acercarse al propio soporte cinematográfico. Creemos en la convivencia de todos los formatos y soportes. Nada tiene por qué desapararecer sino que tenemos todos: autores / productores / distribuidores que ser capaces de lograr la sintonía adecuada, para que cada historia encuentre el formato más idóneo de expresión y el resultado pueda exhibirse y llegar en las mejores condiciones.
¿Cómo es el cine de apropiación a día de hoy, con la superabudancia de material “apropiable”?
El cine de apropiación está viviendo uno de sus mejores momentos. En los últimos años, gracias a los procesos de digitalización de imágenes y a la facilidad para compartir datos, que nos proporciona internet, tenemos acceso a un material que hasta la fecha era inimaginable. Esto ha enriquecido, notablemente, la capacidad de actuación de los artistas audiovisuales, que se nutren de imágenes de archivo, para sus trabajos. Históricamente, el material de archivo se utilizaba bien para ilustrar documentales de carácter histórico o biográfico o bien dentro del cine más experimental y de vanguardia, sin embargo, gracias al auge que está viviendo en la actualidad el cine de apropiación, se han traspasado estas fronteras y cada vez son más los autores que desarrollan esta práctica, introduciéndose además en los campos del videoclip, el videoarte o incluso la propia publicidad.
¿Qué se encontrará quien vaya a ver la muestra que habéis comisariado?
Para la muestra hemos preparado un ciclo, que pone en relación al cine más experimental y periférico con la música, así el público asistente se encontrará un triple programa, que bajo el título  “Imágenes rodadas, películas robadas y sonido panayonqui”  incluye una selección de 13 videoclips, de otros tantos autores, rodados en Super 8 y de reciente producción. Por otro lado, una sugerente compilación de cine reciclado y música y, como colofón, el live show de los increíbles Dúo Cobra que tras su paso en el Primavera Sound, presentarán en exclusiva el espectáculo “Papel Médium”con multiproyecciones en Super 8.
¿Cuál diríais que es la tendencia o el mayor campo de interés en esto de la relación entre película, música y apropiación?
En los últimos años, está habiendo un auge en el trabajo con material apropiado, en diferentes campos del audiovisual. La relación apropiación y música está, por un lado, muy presente dentro del campo del videoclip, principalmente, para grupos de corte independiente. Por otro lado también hay un nutrido grupo de autores, que trabajan dentro del cine experimental y el cine performativo, que trabajan esa relación entre apropiación y música.
Como distribuidores/productores/comisarios, ¿veis un especial auge del videoclip en Super 8 estos años?
Si es así, ¿cuál creéis que es el motivo? Sí, existe una tendencia hacia recuperar todos los formatos analógicos. Tras los primeros años del boom del digital, en los que parecía que ya no habría vuelta atrás, cada vez son más los autores que buscan recuperar estos formatos. Ya no sólo por una cuestión estética propia del soporte cinematográfico, sino por la necesidad también de volver a los orígenes, a un cine más “primitivo” en el que sea uno el que maneja la herramienta y no esa sensación que a veces dan las cámaras de alta tecnología de ser ellas las que manejan a uno, con tantas configuraciones preestablecidas y facilidades de grabación. El Super 8 siempre ha dado lugar a la experimentación visual por lo que se adecua a las inquietudes de los artistas.
¿Qué lugar ocupa el Super 8 en este mundo de hoy, en el que el digital lo pone todo tan fácil?
Claro está que a día de hoy, las facilidades que ofrece el mundo digital, le han ganado la partida al Super 8, en el ámbito de lo doméstico. Sin embargo, dentro del mundo cinematográfico, está recuperando posiciones, gracias entre otros, a nuevos cineastas, que ven en el Super 8, una forma muy atractiva de acercarse al propio soporte cinematográfico. Creemos en la convivencia de todos los formatos y soportes. Nada tiene por qué desapararecer sino que tenemos todos: autores / productores / distribuidores que ser capaces de lograr la sintonía adecuada, para que cada historia encuentre el formato más idóneo de expresión y el resultado pueda exhibirse y llegar en las mejores condiciones.
¿Cómo es el cine de apropiación a día de hoy, con la superabudancia de material “apropiable”?
El cine de apropiación está viviendo uno de sus mejores momentos. En los últimos años, gracias a los procesos de digitalización de imágenes y a la facilidad para compartir datos, que nos proporciona internet, tenemos acceso a un material que hasta la fecha era inimaginable. Esto ha enriquecido, notablemente, la capacidad de actuación de los artistas audiovisuales, que se nutren de imágenes de archivo, para sus trabajos. Históricamente, el material de archivo se utilizaba bien para ilustrar documentales de carácter histórico o biográfico o bien dentro del cine más experimental y de vanguardia, sin embargo, gracias al auge que está viviendo en la actualidad el cine de apropiación, se han traspasado estas fronteras y cada vez son más los autores que desarrollan esta práctica, introduciéndose además en los campos del videoclip, el videoarte o incluso la propia publicidad.