MINI (S8). Taller de fabricación de proyectores caseros

May 5, 2016 | Noticias

[:gl]MiniS8G
Fechas: 28 Maio 2016 – 29 Maio 2016
Destinado ao público infantil (10-15 anos), neste taller de experimentación plástica impartido polo cineasta galego Miguel Mariño os días 28 e 29 de maio na Fundación Luis Seoane, dentro da programación da séptima edición do (S8) Mostra de Cinema Periférico, os asistentes aprenderán a construír artesanalmente un dispositivo de proxección a partir do reciclaxe de materiais cotiáns. En só tres sesións de traballo repartidas ao longo da fin de semana, cada participante construirá o seu propio proxector, que se poderá levar a casa ao rematar o taller. Aprenderá tamén a utilizar o dispositivo permeténdolle xerar gran variedade de efectos lumínicos e calidades de imaxe.
Finalmente todos os integrantes traballarán na creación dunha obra conxunta que será representada como clausura do taller (domingo 29 de maio pola mañá) nunha sesión aberta ao público. Os alumnos terán para isto que desenvolver unha partitura/guión do espectáculo e deseñar a súa propia posta en escena. Unha «performance» creada colecivamente que funciona como elemento de cohesión do traballo individual.
Despois da experiencia acumulada na realización de diferentes intervencións performativas baseadas na proxección, Miguel Mariño presenta esta proposta de taller que mestura a potenciación das cualidades artísticas de cada participante e a cohesión nunha experieencia colectiva como base da creación. O taller non é soamente unha guía de materiais e procedementos para construción de dispositivos de proxección, senón que ademais é unha invitación á creación dunha obra coletiva que terá a súa culminación nunha performance lumínica, facendo visible o resultado do traballo realizado.
Horario do taller: sábado 28 de maio de 10 a 14 horas e de 17 a 20 horas, e domingo 29 de maio de 11:30 a 14 horas.
Lugar: Fundación Luis Seoane
Inscripcioes: previamente a través do enderezo de correo electrónico [email protected] (prazas limitadas).
Aínda que o taller é gratuíto, cada participante deberá aportar 10 euros para material que se empregarán no desenvolvemento da actividade, unha cota que deberá entregar ao monitor do taller antes de comezar a primeira sesión.[:es]MiniS8G
Fechas: 28 Mayo 2016 – 29 Mayo 2016
Destinado al público infantil (10-15 años), en este taller de experimentación plástica impartido por el cineasta gallego Miguel Mariño los días 28 y 29 de mayo en la Fundación Luis Seoane, dentro de la programación de la séptima edición del (S8) Mostra de Cinema Periférico, los asistentes aprenderán a construir artesanalmente un dispositivo de proyección a partir del reciclaje de materiales cotidianos. En sólo tres sesiones de trabajo repartidas a lo largo del fin de semana, cada participante construirá su propio proyector, que se podrá llevar a casa al finalizar el taller. Aprenderá también a utilizar el dispositivo permitiéndole generar gran variedad de efectos lumínicos y calidades de imagen.

Finalmente todos los integrantes trabajarán en la creación de una obra conjunta que será representada como clausura del taller (domingo 29 de mayo por la mañana) en una sesión abierta al público. Los alumnos tendrán para ello que desarrollar una partitura/guión del espectáculo y diseñar su propia puesta en escena. Una performance creada colectivamente que funciona como elemento de cohesión del trabajo individual.
Después de la experiencia acumulada en la realización de diferentes intervenciones performativas basadas en la proyección, Miguel Mariño presenta esta propuesta de taller que combina la potenciación de las cualidades artísticas de cada participante y la cohesión en una experiencia colectiva como base de la creación. El taller de no es solamente una guía de materiales y procedimientos para la construcción de dispositivos de proyección, sino que además es una invitación a la creación de una obra colectiva que tendrá su culminación en una performance lumínica, haciendo visible el resultado del trabajo realizado.
Horario del taller: sábado 28 mayo de 10 a 14h y de 17 a 20h y domingo 29 de mayo 11.30 a 14h.
Lugar: Fundación Luis Seoane
Inscripciones: para participar en él es necesario inscribirse previamente a través de la dirección de correo electrónico [email protected] (plazas limitadas).
Aunque el taller es gratuito, cada participante deberá aportar 10 euros para material que se emplearán en el desarrollo de la actividad, una cuota que deberá entregar al monitor del taller antes de comenzar la primera sesión.[:en]MiniS8G
Dates: May 28, 2016 – May 29, 2016
This workshop of artistic experimentation, conducted by the Galician filmmaker Miguel Mariño, is aimed at children (10-15 years) and it will be held at Luis Seoane Foundation on May 28 and 29, within the programming of the seventh edition of (S8) Mostra de Cinema Periférico. Attendees will learn to build a handmade projection device from recycled everyday materials. In just three working sessions -that will take place throughout the weekend- each participant will build his own projector which can be taken home at the end of the workshop. They will also learn to use the device allowing them to generate a variety of lighting effects and image qualities.
Finally all members will work on the creation of a joint project that will be shown as the closing of the workshop (Sunday morning May 29) in a session open to the public. Students will have to work on a score / script of the show and design their own staging. A «performance» created collectively as a cohesive element of individual work.
After the experience in conducting different performances based on projection, Miguel Mariño presents this workshop proposal that combines the enhancement of the artistic qualities of each participant and cohesion in a collective experience as the basis of creation. The workshop is not only a guide of materials and methods for the construction of projection devices, but also an invitation to the creation of a collective work that will end with a luminous performance, making visible the result of their work.
Workshop schedule: Saturday May 28, from 10 to 14 and from 17 to 20h and Sunday May 29 from 11.30 to 14h.
Place: Fundación Luis Seoane.
Registration: in advance at the email address [email protected] (limited space).
Although the workshop is free, each participant must provide 10 euros for material to be used in the development of the activity, this fee shall be given to the workshop instructor before the first session.[:]

PUBLICACIONES RECIENTES