[:gl]eisenstein
Xa están dispoñibles as entradas para a nosa gala de inauguración o 30 de maio no Teatro Rosalía de Castro: nada menos que o clásico restaurado de Sergei Eisenstein, Acorazado Potemkin, sonorizado en directo polo pianista e compositor Chris Jarrett.
Como cada ano, o (S8) ábrese mirando cara atrás: é dicir, apuntando a aqueles pioneiros do cinema, anteriores ao sonoro, cuxa obra axudou a construír a linguaxe e a historia do cinema. Este ano foi a quenda de Eisenstein quen, ademais de ser un dos máis brillantes directores soviéticos, foi un dos primeiros en reflexionar e teorizar sobre o cinema. É famosa a súa teoría da montaxe, unha das pedras de toque na construción dunha linguaxe e unha identidade propia para a recentemente estreada arte, que explota todo o poder do que é capaz a máquina. El acorazado Potemkin é a súa obra máis famosa, película que contén unha das máis soadas e poderosas secuencias da historia do cinema: a impactante secuencia da escaleira de Odessa. A película naceu como un encargo para conmemorar os vinte anos da revolución rusa, narrando unha das xestas que conduciron cara á rebelión bolxevique. Trátase do levantamento, no ano 1905, cando a tripulación do acoirazado Potemkin se alzou contra a armada zarista. Un filme propagandístico que Eisenstein converteu en obra mestra do cinema, aplicando en laborioso proceso as súas innovadoras ideas.
É ademais un acontecemento poder ver na Coruña, proxectada en 35mm, a versión restaurada da película que restitúe o que fora a visión orixinal de Eisenstein.
A restauración
Acorazado Potemkin de cando en cando foi vista tal e como se viu na súa estrea en Moscova en 1925. En Alemaña o goberno de Weimar, preocupado polo incipiente bolchevismo, recortou o filme e esta versión mutilada foi a que se distribuíu nos Estados Unidos e Inglaterra, onde tamén foi censurada. Tras a II Guerra Mundial, un negativo alemán drasticamente recortado converteuse na base mesmo das versións soviéticas. En España a película puido verse durante a II República e a Guerra Civil, aínda que logo foi sometida a longos anos de prohibición ata a súa reestrea en 1977. Esta nova restauración ­que veremos proxectada en 35mm­ acometida polos historiadores decinema alemáns Enno Patalas e Anna Bohn co apoio dos museos do cinema de Berlín, Londres e  Moscova, recupera as tomas perdidas, os 146 intertítulos orixinais e algúns planos coloreados para nos achegar o máis fielmente posible á revolucionaria visión de Eisenstein.
A música: Chris Jarrett
Chris Jarrett é o autor da música, que interpretará ao piano nesta proxección d’ Acorazado Potemkin. A súa banda sonora, en parte improvisada e en parte escrita, subliña a mensaxe antimilitar de Eisenstein. Máis que un acompañamento, é un comentario persoal que se sitúa ao lado dos oprimidos, nunha declaración de intencións do músico. Jarrett, criado nos Apalaches, vive e traballa en Alemaña. Desde os anos 80 vén cimentando unha sólida carreira como concertista, compositor e docente. O seu traballo mestura as estruturas da música clásica coa liberdade e a improvisación do jazz. Jarrett, que actuou por todo o mundo, ben coas súas bandas sonoras, composicións para ballet, ou colaboracións con outros músicos e artistas, liderou as formacións Chris Jarrett Trio e Four Free.
Luns 30 de maio, 20.30h. Teatro Rosalía de Castro
Venda Anticipada de entradas Teatro Rosalía de Castro: 902 044 226
Horario de taquilla: Luns a domingo de 12:00 h. a 14:00 h. e de 18:00 h. a 20:00 h. (Só se hai función). Pagamentos en efectivo.
Despacho central de entradas: Praza de Ourense. De luns a venres (agás festivos) de 9.30 h. a 13 h. e de 16.30 h. a 19.30 h. Pagamentos en efectivo.
Compra por Internet TICKETEA.[:es]eisenstein
Ya están disponibles las entradas para nuestra gala de inauguración el 30 de mayo en el Teatro Rosalía de Castro: nada menos que el clásico restaurado de Sergei Eisenstein. El acorazado Potemkin, sonorizado en directo por el pianista y compositor Chris Jarrett.
Como cada año, el (S8) se abre mirando hacia atrás: es decir, apuntando a aquellos pioneros del cine, anteriores al sonoro, cuya obra ha ayudado a construir en lenguaje y la historia del cine. Este año ha sido el turno de Eisenstein quien, además de ser uno de los más brillantes directores soviéticos, fue uno de las primeros en reflexionar y teorizar sobre el cine. Es famosa su teoría del montaje, una de las piedras de toque en la construcción de un lenguaje y una identidad propia para el recién estrenado arte, que explota todo el poder de que el capaz la máquina. El acorazado Potemkin es su obra más famosa, película que contiene una de las más célebres y poderosas secuencias de la historia del cine: la sobrecogedora secuencia de la escalera de Odessa. La película nació como un encargo para conmemorar los veinte años de la revolución rusa, narrando una de las gestas que condujeron hacia la rebelión bolchevique. Se trata del levantamiento, en el año 1905, en el que la tripulación del acorazado Potemkin se alzó contra la armada zarista. Un film propagandístico que Eisenstein convirtió en obra maestra del cine, aplicando en laborioso proceso sus innovadoras ideas.
Es además un acontecimiento poder ver en A Coruña, proyectada en 35mm, la versión restaurada de la película que restituye lo que fuera la visión original de Eisenstein.
La restauración
El Acorazado Potemkin rara vez ha sido vista tal y como se vio en su estreno en Moscú en 1925. En Alemania el gobierno de Weimar, preocupado por el incipiente bolchevismo, recortó el film y esta versión mutilada fue la que se distribuyó en Estados Unidos e Inglaterra, donde también fue censurada. Tras la II Guerra Mundial, un negativo alemán drásticamente recortado se convirtió en la base incluso de las versiones soviéticas. En España la película pudo verse durante la II República y la Guerra Civil, aunque luego fue sometida a largos años de prohibición hasta su reestreno en 1977. Esta nueva restauración –que veremos proyectada en 35mm– acometida por los historiadores de cine alemanes Enno Patalas y Anna Bohn con el apoyo de los museos del cine de Berlin, Londres y Moscú, recupera las tomas perdidas, los 146 intertítulos originales y algunos planos coloreados para acercarnos lo más fielmente posible a la revolucionaria visión de Eisenstein.
La música: Chris Jarrett
Chris Jarret es el autor de la música, que interpretará al piano en esta proyección de El acorazado Potemkin. Su banda sonora, en parte improvisada y en parte escrita, subraya el mensaje antimilitar de Eisenstein. Más que un acompañamiento, es un comentario personal que se posiciona del lado de los oprimidos, en una declaración de intenciones del músico. Jarrett, criado en los Apalaches, vive y trabaja en Alemania. Desde los años 80 viene cimentando una sólida carrera como concertista, compositor y docente. Su trabajo mezcla las estructuras de la música clásica con la libertad y la improvisación del jazz. Jarret, que ha actuado por todo el mundo, bien con sus bandas sonoras, composiciones para ballet, o colaboraciones con otros músicos y artistas, ha liderado las formaciones Chris Jarrett Trio y Four Free.
Lunes 30 de mayo, 20.30h. Teatro Rosalía de Castro
Venta Anticipada de entradas Teatro Rosalía de Castro: 902 044 226
Horario de taquilla: Lunes a domingo de 12:00 h. a 14:00 h. y de 18:00 h. a 20:00 h. (Sólo si hay función). Pagos en efectivo.
Taquilla central: Plaza de Orense. De lunes a viernes (excepto festivos) de 9.30h a 13h y de 16.30h a 19.30h. Pagos en efectivo.
Compra por Internet TICKETEA[:en]eisenstein
The opening gala tickets are already available: nothing less than Sergei Eisenstein’s restored classic film, Battleship Potemkin, with live accompaniment by the pianist and composer Chris Jarrett.
As every year, (S8) is opened looking backwards: that is, pointing to those film pioneers, those preceding sound cinema, whose work has helped build the language and the history of cinema. This year it is the turn of Eisenstein who, besides being one of the brightest Soviet directors, was one of the first to reflect and theorize about cinema. He is famous for his theory of film edition, one of the touchstones in building language and identity for the brand new art, which exploits the potential of the machine. Battleship Potemkin is his best-known work, a film that contains one of the most famous and powerful sequences in film history: the overwhelming one of Odessa steps. The film began as a commission to commemorate the twentieth anniversary of the Russian Revolution, narrating one of the feats that led to the Bolshevik revolt. This is the uprising, in 1905, in which the crew of the battleship Potemkin rebelled against the tsarist army. A propaganda film that Eisenstein made a cinematic masterpiece, applying his innovative ideas in a laborious process.
It is also an event to see in La Coruna, in 35mm, the restored version of the film that replaces what was Eisenstein’s original vision.
Monday May 30th, 20.30h. Teatro Rosalía de Castro
You can purchase your tickets in advance at Teatro Rosalía de Castro: 902 044 226
Box office opening hours: Monday to Sunday from 12:00 h. to 14:00 h. and from 18:00 h. to 20:00 h. Payments in cash.
Central box office: Plaza de Orense. Monday to Sunday  (except holidays) fom 9.30h to 13h and from 16.30h to 19.30h. Payments in cash.
Internet purchase: TICKETEA[:]